Hirurške opcije za PH

Transplantacija pluća ili srca/pluća

Transplantacija se pretežno preporučuje pacijentima koji ne reaguju na očekivani način i čije se stanje pogoršava uprkos najjačem obliku terapije, tj prostanoidi (obično intravenski). U slučaju hirurškog zahvata kod plućne hipertenzije, on može da uključi zamenu srca i pluća ili samo pluća. Obe procedure se obavljaju sa naizgled sličnom stopom preživljavanja. Velika većina pacijenata u celom svetu trenutno dobija oba plućna krila.

Da bi se našao na listi za operaciju, pacijent mora da prođe kroz procedure kompleksne procene. Faktori koji se uzimaju u razmatranje pri proceni uključuju: starosnu dob, očekivanu starost, ostale komorbiditete, psihološko stanje i način života. Nisu svi pacijenti sa PH pogodni za transplantaciju. Transplantacija može u velikoj meri da poboljša kvalitet života i životni vek. Rizici uključuju odbacivanje organa, čak i dugotrajno, i infekcije. Nakon transplantacije, pacijenti će biti na terapiji protiv odbacivanja do kraja života i moraju periodično da idu na kontrole.

Smanjena dostupnost donatorskih organa predstavlja veoma obziljan problem i to je ključni ograničavajući faktor za operaciju. Još mnogo toga mora da se uradi da bi se podigla svest u cilju promocije donacije organa. U nekim evropskim državama, kao što je Austrija, postoji takozvani system „odustajanja“ gde je automatski svako donator organa osim ako eksplicitno ne kaže da to ne želi da bude. Lakši pristup transplantaciji može da bude osiguran zakonski donesenim propisima u Evropi.

Plućna endarterektomija

CTEPH je jedini uzrok ozbiljne plućne hipertenzije koja je potencijalno izlečiva bez potrebe da se poseže za transplantacijom pluća. Plućna endarterektomija (PEA) je hirurška procedura kojom se obstruktivni tromboembolički materijal rezultuje značajnim poboljšanjem (i u mnogim slučajevima normalizacijom) u desnoj ventikularnoj hemodinamici i funkciji. Detaljna pred-operativna evaluacija i odabir, hirurške tehnike i iskustva i pažljivo post-operativno vođenje su najvažniji preduslovi za uspeh nakon ove intervencije.

Odabir pacijenata za operaciju zavisi od obima i lokacije organizovanih tromba u odnosu na stepen PH i uzimajući u obzir starost i komorbiditete. Proksimalno organizovani tromb predstavlja idealnu idinkaciju dok obstrukcije koje su više distalne mogu da spreče uspešnu proceduru. Mnogo osoba koje boluju od CTEPH može u potpunosti da se izleči uz pomoć operacije. Oni i dalje moraju da se podvrgnu redovnim medicinskim testovima i pacijenti će biti na antikoagulantnoj terapiji sve do kraja života.